EnglishAlbanianMacedonian

СН Технички Преглед

Идентификација и идентификација и оценка на техничката состојба
Единечно одобрување на возила (“Хомологација”)
Одобрување на преправени и поправени возила (“Атести”)
Евидентирање на промени кај возила
Сертифицирање на возила за превоз на опасни материи (“ADR”)
Сертифицирање за подготвеност за сообраќај (“CEMT”)
Потврда за исполнување на техничко експлоатациони услови (“ПТЕУ”)

047 553 683
ул.Михаил Апостолски Дончо бр.7
Битола
Top