• февруари 22, 2017

  ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНСКИ – ТРАК

  Износ на кредитот:  300. 000 МКД – 900.000 МКД

  Намена:  За набавка на опрема и механизација за потребите на земјоделието.

  Време на одобрување: 1 час после комплетирање на документација

  Корисници:  Регистрирани земјоделци и сточари како правно лице и земјоделци пријавени како индивидуално земјоделско стопанство.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
  • Кредитобарателот да се занимава со земјоделие или сточарство последната година.

  Рок на отплата:  До 84 месеци

  Начин на отплата:    Месечно, квартално, полугодишно и годишно во зависност од приходите, намената и барањето на    клиентот.

  Предвремена отплата:  0% за предвремена отплата

  Каматна стапка:

  • МКД 7% – Фиксна непроменлива во текот на првата година.
  • МКД 7% -За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Финансиското друштво.

  Обезбедување

  • Залог на набавената опрема или механизација.

   

  Трошоци:

  • 2% провизија  за подготовка и обработка на кредитот ( еднократна )
  • 0.7%  провизија за администрирање ( месечна )
  • 590 МКД трошок за апликација
  • Трошоци за меница
  • Нотарски трошоци за залогот на опремата или механизацијата.
  • СВТ на информативен пример 600.000,00 мкд на 7 години 14,7707%

  Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине ).
  • Лична карта
  • За земјоделци како правно лице ( Тековна состојба и последна завршна сметка).
  • За земјоделци како физично лице ( Решение за земјоделско стопанство и извештај од трансакциона сметка за последната година).
  • Други документи за докажување на дополнителни приходи, по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.

  Информативен пример:

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  600.000 МКД

  7%

  84 Месеци

  11.501 МКД

  14,7707%