• февруари 6, 2017

  ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТ – КЛАСИК

  Износ на кредитот:  60. 000 МКД – 300.000 МКД

  Намена:  За набавка на семенски материјали, ѓубрива, средства за работа и други тековни трошоци, како и за набавка на опрема со вредност до 300.000 МКД.

  Време на одобрување: 1 час после комплетирање на документација

  Корисници:  Регистрирани земјоделци и сточари како правно лице и земјоделци регистрирани како индивидуално земјоделско стопанство.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
  • Кредитобарателот да се занимава со земјоделие или сточарство последната година.

  Рок:  До 84 месеци

  Начин на отплата:    Месечно, квартално, полугодишно и годишно во зависност од приходите, намената и барањето на    клиентот.

  Предвремена отплата:  0% за предвремена отплата

  Каматна стапка:

  • МКД 7% – Фиксна непроменлива во текот на првата година.
  • МКД 7% -За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Финансиското друштво.

  Обезбедување:

  • Меница и менична изјава за износ до 180.000 МКД
  • Солемнизација на договорот за кредит за износ од 180.000 – 300.000 МКД
  • Доколку кредитот се користи за набавка на опрема се става под залог набавената опрема

  Трошоци:

  • 3% провизија  за подготовка и обработка на кредитот ( еднократна )
  • 0.9%  провизија за администрирање ( месечна )
  • 590 МКД трошок за апликација
  • Трошоци за меница
  • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ од 180.000 – 300.000 МКД
  • СВТ на информативен пример 300.000,00 мкд на 7 години 16,7183%

  Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине ).
  • Лична карта
  • За земјоделци како правно лице ( Тековна состојба и последна завршна сметка).
  • За земјоделци како физично лице ( Решение за земјоделско стопанство и извештај од трансакциона сметка за последната година).
  • Други документи по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.

  Информативен пример :

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  300.000 МКД

  7%

  84

  6.082 МКД

  16,7183%