• февруари 22, 2017

  ПОТРОШУВАЧКИ НЕНАМЕНСКИ КРЕДИТ

  Износ на кредитот:  70.000 МКД – 610.000 МКД

  Време на одобрување: 2-3 дена  после комплетирање на документација

  Корисници:

  • Физички лица / Граѓани на РМ
  • 18 – 70 старосна граница со доспевање на последниот ануитет од кредитот.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да биде во работен однос, пензионер или да има други редовни приходи.
  • Минимален месечен приход на кредитобарателот 9.000 МКД.
  • Месечниот ануитет максимум 40% од вкупните месечни примања.

  Рок на отплата:  До 84 месеци

  Предвремена отплата:  0% провизија за предвремена отплата.

  Каматна стапка:

  • МКД 7% – Фиксна непроменлива во текот на првата година.
  • МКД 7% -За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Финансиското друштво.

  Обезбедување

  • Договор и обична меница со менична изјава за износи до 180.000 МКД.
  • Солемизиран договор или меница и менична изјава потпишана од кредитобарател и гарант/кокредитобарател, со нотарска заверка за износ над 180.000 МКД.

   

  Трошоци:

  • 3% провизија  за подготовка и обработка на кредитот ( еднократна )
  • 0.7%  провизија за администрирање ( месечна )
  • 590 МКД трошок за апликација
  • Трошоци за меница
  • Нотарски трошоци за заверка на солемизиран договор и меница.
  • СВТ на информативен пример 180.000,00 МКД на 7 години 14,3227%

  Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине )
  • Лична карта
  • Потврда за кредитобарателот и гарантот/и, ко-кредитобарателот/ите дека лицата се во работен однос најмалку 3 месеци со просек за последните 3 месеци.
  • Чек од пензија доколку кредитобарател или гарант/ко-кредитобарател е пензионер.
  • Други документи за докажување на дополнителни приходи, по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.

  Информативен пример:

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  160.000 МКД

  7%

  84 Месеци

  3.091 МКД

  15,0392%