• февруари 2, 2017

  Најчесто поставувани прашања

  • “Финансиско друштво” е небанкарска финансиска институција која ги врши следните финансиски активности:
   1.  одобрување кредити;
   2.  издавање и администрирање на кредитни картички;
   3.  факторинг и
   4.  издавање на гаранции.
  • Покрај финансиските активности финансиско друштво може да ги врши и следниве активности:
   1.  советување поврзано со финансиските активности и
   2. изнајмување на подвижен и недвижен имот на трети лица, вклучувајќи и оперативен лизинг.

   

  • ФД „СН Финансии“ нуди неколку различни типови на кредити и тоа:
   1. Микро кредити до сума од 70.000 МКД со рок на одобрување 1 час
   2. Ненаменски потрошувачки кредити од 000 МКД  до 600.000 МКД
   3. Наменски потрошувачки кредити од 000 МКД  до 600.000 МКД ( туристички кредити, кредити за нови или половни возила … )
   4. Хипотекарни потрошувачки кредити
   5. Станбени кредити
   6. Инвестициски кредити и кредити за обртни средства на Правни Субјекти
   7. Земјоделски кредити …..
  • ФД „СН Финансии“ ДОО Битола ги нуди следните видови гаранции
   1. гаранции за учество на тендер
   2. гаранции за навремено и квалитетно извршување на работите
   3. гаранции за уредно измирување на обврските.
  • Најчесто финансиските друштва се пофлексибилни и побрзи во пласираањето на своите производи
  • Квалитетна услуга
  • Ниски камата и провизии
  • Можност за он-лине комуникација и аплицирање
  • Брзо одобрување и исплата

   

  [pirate_forms]