• февруари 6, 2017

  ХИПОТЕКАРЕН НЕНАМЕНСКИ

  Износ на кредитот:  600.000 МКД – 1.800.000 МКД

  Време на одобрување:   3 денови  после комплетирање на документација

  Корисници:

  • Физички лица / Граѓани на РМ
  • 18 – 70 старосна граница со доспевање на последниот ануитет од кредитот.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да биде во работен однос, пензионер или да има други редовни приходи.
  • Минимален месечен приход на кредитобарателот 9.000 МКД.
  • Месечниот ануитет максимум 40% од вкупните месечни примања за вработени во приватни фирми и останати компании.
  • Месечниот ануитет максимум 50% од вкупните месечни примања за вработени во Буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании.

  Рок на отплата:  До 240 месеци

  Предвремена отплата:  0% провизија за предвремена отплата.

  Каматна стапка:

  • МКД 7.9% – Фиксна непроменлива во текот на првата година.
  • МКД 11.0% – За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Финансиското друштво.

  Обезбедување:

  • Хипотека на недвижниот имот.

   

  Учество:  до 30% од вредноста на хипотеката.

  Трошоци:

  • 3% провизија  за подготовка и обработка на кредитот ( еднократна ).
  • 1.0%  провизија за администрирање ( месечна )
  • 590 МКД трошок за апликација
  • Трошоци за меница
  • Трошоци за проценка на имотот и нотарски трошоци за заверка на хипотеката.

  Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине )
  • Лична карта
  • Потврда за кредитобарателот и гарантот/и, ко-кредитобарателот/ите дека лицата се во работен однос најмалку 3 месеци со просек за последните 3 месеци.
  • Административна забрана доколку е приватлива за компанијата.
  • Чек од пензија доколку кредитобарател или гарант/ко-кредитобарател е пензионер.
  • Други документи за докажување на дополнителни приходи, по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.