• февруари 6, 2017

  КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ФИРМИ

   

  Финансиското друштво ги финансира потребите за обртни средства на компаниите. Кредитите може да се користат за набавка на суровини, производи за продажба, припрема за извоз, за ликвидност и др. Кредитите за обртни средства може да бидат во МКД.

  Износ

  Износот зависи од потребите на клиентот, кредитната способност и вредноста на обезбедувањето.

  Рок

  Во зависнст од потребите на комитентот, бараниот износ, деловната ориентација.

  Kаматна стапка

  Каматните стапки се договараат во зависност од вредноста на обезбедувањето, финансиските податоци, бараниот износ, валутата, деловната ориентација, очекуваните приливи од странство и други деловни активности со Банката.

  – Oбезбедување

  Хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, паричен депозит, банкарска гаранција, гаранција од компанија и меница.